Sirdsapziņas skola

SS_krasains

Priecājamies informēt, ka vecākiem ir iespēja pieteikt savus bērnus Sirdsapziņas skolā, iepazīstoties ar Sirdsapziņas skolas izglītības programmu saturu un vidi. Interesentiem pieteikties: pie Elvitas Rudzātes, tālrunis: 29463326, e-pasts: info@sirdsapzinasskola.lv.

Vairāk par Sirdsapziņas skolu lasīt: https://sirdsapzinasskola.lv/ 

Kāpēc tika attīstīta Sirdsapziņas skola? Kopš 2017.gada septembra tika izveidota darba grupa, kas strādāja pie Sirdsapziņas skolas attīstības.

Galvenie motīvi bija saistīti ar sabiedrības degradēšanās pazīmēm un vēlēšanos radīt izglītības iestādes paraugu, kur izglītības saturā ir līdzsvarota intelekta, garīguma, darba tikuma un fiziskā attīstība no pirmsskolas līdz vidusskolai. Darba grupa apzināja labākās pieejas un metodikas, lai bērni uz skolu nāktu ar prieku un novērtētu mācīšanās vērtību. Tomēr pats svarīgākais Sirdsapziņas skolas mērķis ir izaudzināt jauno paaudzi par Krietniem Cilvēkiem ar augstu apziņas līmeni, kas dzīvotu un strādātu savas ģimenes, valsts un sabiedrības labā, ar savu pozitīvo piemēru aizraujot līdzi pārējo sabiedrības daļu jeb citiem vārdiem sakot – dzīvotu pēc Sirdsapziņas.

Sirdsapziņas skolas mērķi:

 • Attīstīt izglītības programmu saturu atbilstošu kompetenču attīstības pieejai no pirmsskolas līdz vidusskolai ar profesionālo ievirzi.
 • Integrēt izglītības procesā bērnus ar īpašām vajadzībām.
 • Attīstīt izglītības iestādi kā sociālo uzņēmumu.
 • Attīstīt audzēkņu vecāku apziņas līmeni.
 • Dalīties ar gūto pieredzi un zināšanām, izglītojot citu izglītības iestāžu pedagogus.

Sirdsapziņas skolas vērtības:

 • Patiesums – domas sakrīt ar vārdiem, atsakoties no meliem, lišķības, divkosības un viltības.
 • Tikumība – rīcība sakrīt ar vārdiem, kuri ir patiesi un nenodara nevienam ļaunu.
 • Miers – iekšējs miers, minimizējot vēlmes līdz minimumam un atbrīvojoties no negatīvajām īpašībām un stresiem.
 • Mīlestība – mīlēt visu dzīvo radību bez nosacījumiem.
 • Nevardarbīgums – atteikšanās no vardarbības rīcībā, vārdos un domās.

Izglītības programmu satura principi:

 • Līdzsvarota garīguma un intelekta attīstība, uzsvaru liekot uz audzēkņa vispārējas attīstības veicināšanu, talantu, kompetenču, fizisko aktivitāšu un darba tikuma attīstību, vērojot audzēkņa attīstības progresu.
 • Individuālā pieeja katram audzēknim – katrs attīstās atbilstoši savai būtībai un tempam.
 • Atteikšanās no savstarpējas audzēkņu salīdzināšanas, bet koncentrēšanās uz kompetenču attīstības progresu.
 • Bērns māca bērnam pieejas ieviešana.

Audzēkņu attīstība tiks noteikta, ieviešot inovatīvu IT risinājumu – ATTĪSTĪBAS PASI, kurā tiks norādīts:

 • audzēkņa talanti, un to attīstības dinamika;
 • kompetences, prasmes un spējas un to attīstības dinamika;
 • attieksme pret mācībām un attīstības dinamika;
 • attieksme pret darbu un attīstības dinamika;
 • attieksme pret vienaudžiem/pieaugušajiem un attīstības dinamika;
 • darbu izpildes kvalitāte un attīstības dinamika;
 • gūtās zināšanas un attīstības dinamika;
 • cilvēcisko vērtību praktizēšana.

Pedagogu darba kvalitātes galvenie kritēriji ir:

 • Audzēkņu mīlestība un disciplīna.
 • Sadarbība ar vecākiem un kolēģiem.
 • Audzēkņu attīstības progresa rādītāji.

Lai nodrošinātu Sirdsapziņas skolas darba kvalitāti, tika ieguldīts milzīgs darbs digitālas interaktīvas kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošanā, kas sastāv no 5 līmeņiem:

 1. Sirdsapziņas skolas politika – uz ko tiecamies (vīzija, virsmērķi, stratēģijas un rīcības plāns).
 2. Sirdsapziņas skolas vadības, pamatdarbības un atbalsta procesi – kā strādāsim.
 3. Laba darba prakse – ko ievērosim.
 4. Organizatoriskā struktūra – funkcijas un pienākumi.
 5. Atbalstošie elementi – normatīvie dokumenti, metodika, rezultatīvie rādītāji, nodarbību plāni, audzēkņu attīstības pases, IT risinājumi un datu bāzes, formas.

Audzēkņu gūtas zināšanas tiks pārbaudītas praksē sociālā uzņēmumā. Vecāki varēs sekot līdzi bērna attīstības gaitai visās kompetencēs.

Izglītības programmu saturs balstās uz Montesori un Valdorfa pedagoģiju labāko darba praksi.

Sirdsapziņas skola piedāvā izglītošanās iespējas dažādām vecuma grupām:

1. Vecākiem kopā ar bērnu (vecumposms 0-1,5 gadi):

 • Pasaules izzināšana.
 • Mūzikas izzināšana.
 • Rotaļas un dejas.

2. Bērniem vecumā no 1,5-3 gadi:

 • Dažādu praktisku iemaņu apgūšana.
 • Kognitīvās aktivitātes.
 • Motorās aktivitātes.
 • Sensorās aktivitātes.
 • Dabas un materiālu iepazīšana.
 • Latvju dzīves dziņa.
 • Tikumiskā audzināšana.

Individuālā pieeja katram bērnam mijas ar darbu grupā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta bērna sensitīviem periodiem (ko bērns ar prieku apgūst). Nodarbībām grupās ievērots ritms (dienas, nedēļas, mēneša un gada).

3. Bērniem vecumā no 3-6 gadi:

 • Dažādu praktisku iemaņu apgūšana.
 • Maņu trenēšana.
 • Valodas attīstība.
 • Matemātika.
 • Kosmiskā audzināšana, integrējot astronomiju, ķīmiju, ģeoloģiju, bioloģiju un vēsturi vienā, nepārtrauktā izcelšanās stāstu sērijā.
 • Latviešu dzīvesziņa.
 • Tikumiskā audzināšana.
 • Darba prasmju attīstība.
 • Digitālo tehnoloģiju vērtības un kaitīguma iepazīšana.
 • Svešvalodu apguve caur sarunvalodu (angļu, vācu un krievu valodas).

4. Individuālās apmācības bērniem 6-12 gadi, kuriem grūtības skolā, izmantojot Montesori metodiku un materiālus:

 • Matemātika.
 • Valodas.
 • Ģeogrāfija.
 • Bioloģija.

Turpinās darbs pie izglītības programmu 6-9 un 9-12 gadi vecumposmu izstrādes. Nākotnē plānots izstrādāt izglītības programmas 12-15 un 15-18 gadi vecumposmiem.

Sirdsapziņas skolas atrašanās vieta:

Savu darbību Sirdsapziņas skola uzsāk Siguldā, Laimas ielā 1: Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās.

Mūsu sapnis – būvēt skolu Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā, kur šobrīd jau ir attīstīts permakultūras dārzs, bērnu fiziskās un garīgās attīstības laukums, pasenīca (lūgšanu vieta dabas izveidotā svētvietā) un citi ar filozofisku jēgu objekti. Sirdsapziņa skola veic dažādas bērnu un vecāku izglītošanas aktivitātes Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā jau šobrīd un tic, ka sapnis par skolas būvniecību īstenosies.

    DSC06960

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” ļoti priecāsies par katru noziedoto eiro, kuru no sirds novēlēsiet Sirdsapziņas skolas attīstībai.

Uzsākot skolas darbību. ir ļoti daudz vajadzību, tāpēc mēs priecāsimies par jebkādu atbalstu (naudas, mantas veidā), kuru no sirds novēlēsiet Sirdsapziņas skolas attīstībai. Maksājumā norādiet ziedojums Sirdsapziņas skolai.

Mūsu rekvizīti:

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”

Reģ.Nr.40008261503

Juridiskā adrese: “Rudzu Šukas”, Peltes, Siguldas pag., Siguldas novads, LV-2150

Bankas rekvizīti:

Swedbank AS

Bankas konts:  LV78HABA0551043219970

Bankas kods: HABALV22

 

Mūsu kontakti:

Pasta adrese: Brīvības gatve 430-12, Rīga, LV-1024

E-pasts: dzivotpecsirdsapzinas@gmail.com

https://dzivotpecsirdsapzinas.lv/

Tālrunis: 29463326; 29105951

 

No sirds pateicamies par līdz šim saziedotiem līdzekļiem!