Principi

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” darbības pamatā ir biedrības nosaukumā deklarētais princips “dzīvot pēc Sirdsapziņas”. Tas ir:

1. Patiesums, godīgums, taisnīgums itin visur un vienmēr.

2. Attieksme pret citiem cilvēkiem un notikumiem ir iecietīga, labvēlīga, bet ar prasmi atšķirt labo no ļaunā, patiesību no meliem, paliekošās vērtības no īslaicīgas patikas vai izdevīguma.

3. Atbildība par savām domām, vārdiem un rīcību un tās sekām biedru, atbalstītāju, partneru, valsts un Dieva priekšā.

4. Ticība. Ticība Dievam jeb Augstākajam Likumam; ticība labajam; ticība darba vērtībai un nozīmībai Latvijas un cilvēces labā.

5. Mīlestība pret visu: ģimeni, tautu, cilvēci, dabu, mūsu planētu un visu dzīvo radību uz tās.

6. Nesavtīgums. Darbs Latvijas valsts un sabiedrības labā, negaidot atlīdzību. Ideju un priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana valdībai, Saeimai, valsts pārvaldes un publiskā sektora institūcijām, lai kopīgiem spēkiem veicinātu Latvijas attīstību.

7. Darba mīlestība un čaklums. Prieks par citu sasniegumiem tāpat kā par saviem. Lai labums ir visiem.

8. Koleģialitāte un atklātība biedru vidū. Savstarpēja uzticība, sadarbība un palīdzība.

9. Katra biedra individuālais pašattīstības process: cenšanās nemitīgi paplašināt savu redzesloku un attīstīties garīgi; savu jūtu, domu un rīcības kontrole; kļūdu atzīšana un labošana; cenšanās savas sliktās īpašības pārveidot par labajām.

10. Miers. Biedrība ir par visu cilvēku un tautu brālību un mierīgu līdzāspastāvēšanu, neatbalstot nekādu agresiju vai vardarbību. Cilvēku savstarpējās attiecībās atbalsta mierīgu, nosvērtu attieksmi pret jebkādiem notikumiem, izvairoties no nosodījuma. Problēmu risināšana ar iecietību, sapratni, mīlestību un piedošanu, bet vajadzības gadījumā izmantojot nepieciešamos aizsardzības līdzekļus un metodes.

11. Gatavība sniegt palīdzību, Kalpošana cilvēkiem, valstij un Dievam.