Ekonomikā

1. Latvijas ekonomika nav atkarīga no citām valstīm un citu valstu uzdāvinātās vai aizdotās naudas.

2. Ir izveidota beznaudas Latvijas iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanas sistēma – visu nepieciešamo – mājokli, pārtiku, apģērbu, veselības aprūpi un izglītību, pilnībā nodrošina Latvijas organizācijas.

3. Tiek attīstīta ražošana tādā apmērā, lai spējam paši saražot kvalitatīvai dzīvošanai nepieciešamās preces, iekārtas un instrumentus.

4. Tiek attīstīta alternatīvās enerģijas ieguve.

5. Tiek attīstīta bioloģiskā lauksaimniecība un permakultūra, kas nepiesārņo apkārtējo vidi, īpaši zemi un ūdeņus, bet audzē veselībai vērtīgus produktus, brīvus no nitrātiem un citām veselībai kaitīgām vielām, pamazām atsakoties no lauksaimniecības, kura izmanto ķimikālijas.

6. Tiek attīstīta vides aizsardzība, lai samazinātu organizāciju un iedzīvotāju radīto piesārņojumu un ietekmi uz apkārtējo vidi līdz minimumam.

7. Sabiedrībā tiek atbalstīts tikai tāds darbs un uzņēmumi, kas nes labumu sabiedrības locekļiem.

8. Visas dabas bagātības pieder Latvijas valstij.

9. Latvijas valsts uztic apsaimniekot savus īpašumus Latvijas iedzīvotājiem vai Latvijā reģistrētām organizācijām, kas ar savu darbu pierāda, ka to dara atbildīgi, efektīvi un kvalitatīvi.

10. Latvijas īpašumi tiek izmantoti valsts un iedzīvotāju uzplaukumam.

11. Visas organizācijas maksā nodokļus un uzskata to par savu goda pienākumu, jo izprot nodokļu nozīmi valsts pastāvēšanā un attīstībā.

12. Nodokļu sistēma ir saprātīga un taisnīga.

13. Turīgākie iedzīvotāji palīdz nabadzīgajiem iedzīvotājiem.

14. Latvijas organizācijas sadarbojas ar citu valstu organizācijām, ja šī sadarbība nerada valsts pastāvēšanai riskus, neiznīcina vietējo organizāciju attīstības iespējas un neveido atkarību no citu valstu ekonomikas.

15. Latvijas sabiedrībā tiek audzināta pareiza attieksme pret naudu un materiāliem labumiem.