Sirdsapziņas skola – jauns redzējums jaunās paaudzes attīstībā23.09.2017

Lai īstenotu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām izglītības sistēmā, 2017.gada 22.septembrī Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” valde pieņēma lēmumu dibināt izglītības iestādi “Sirdsapziņas skola”, kas ir Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” struktūrvienība.

Kāpēc radās doma par Sirdsapziņas skolas dibināšanu? Lēmuma pamatā bija sekojoši motīvi:

1. Bērnu un jauniešu zināšanu līmeņa un uzvedības pasliktināšanās.

2. Izglītības sistēmas nespēja līdzsvaroti attīstīt garīgumu un intelektu.

3. Sabiedrības degradēšanās, strupceļš, zemais morāles līmenis un sabiedrības atteikšanās no Dieva, nonākot pie sekojošām sekām:

 • Ievērojama darba ņēmēju daļa neuzskata par netikumu darba devēju krāpšanos ar nodokļiem, aplokšņu algu praksi un korupciju.
 • Ievērojama sabiedrības daļa vienaldzīgi izturas pret nodokļu vai citu finanšu resursu izkrāpējiem.
 • Ievērojama sabiedrības daļa vienaldzīgi izturas pret acīmredzamiem valsts pārvaldes ierēdņu un politiķu pārkāpumiem un zemo morāles līmeni.
 • Slimības lapu skaita pieaugums norāda ne tikai uz slimu sabiedrību, bet arī uz slimības lapu izmantošanu, lai nebūtu jāstrādā un varētu dzīvot uz valsts rēķina – tātad valsts apzagšanu.
 • Bezdarbnieku vēlme izmantot “valsts apmaksātu atvaļinājumu” netiek uzskatīta par netikumu.
 • Dažādas shēmas naudas izkrāpšanā, lai vairotu personisko labklājību, tiek uztverta kā gudru cilvēku rīcība nevis kā netikums.
 • Meli, lišķība, divkosība un viltība tiek akceptēta visos līmeņos.
 • Laulības pārkāpumi, viendzimuma, biseksuālas un grupveida seksuālas attiecības vairs nav nekas īpašs.

Tā varētu uzskaitīt ļoti daudzas sabiedrības degradācijas pazīmes, kas kopumā liecina tikai par zemo sabiedrības morāles līmeni, kura cēlonis ir ilggadīga koncentrēšanās uz intelekta attīstību, atstājot garīgumu novārtā un atsakoties no Dieva.

Tāpēc mēs vēlamies radīt paraugu izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma un intelekta attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši Dievišķajiem tikumiskajiem likumiem, kas būs pamats progresīvas kopienas attīstībai.

Sirdsapziņas skolas vīzija:

Sirdsapziņas skola piedalās pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un augstākās profesionālās izglītības sistēmas un mūžizglītības pilnveidē Latvijā.

Sirdsapziņas skola izglīto 11 mērķa grupas:

 1. Bērni vecumā 0-3 gadi;
 2. Bērni vecumā 3-6 gadi;
 3. Bērni vecumā 6-9 gadi;
 4. Bērni vecumā 9-12 gadi;
 5. Pusaudži vecumā 12-16 gadi;
 6. Jaunieši vecumā 16-18 gadi;
 7. Jaunieši vecumā 18-30 gadi;
 8. Sirdsapziņas vēstneši;
 9. Jaunās māmiņas un tētiņi, kas gaida mazuli;
 10. Vecāki;
 11. Izglītības iestāžu pedagogi.

Sirdsapziņas skolas mērķis ir attīstīt izglītības programmas saturu, līdzsvarojot garīguma un intelekta attīstību, bez vērtēšanas, uzsvaru liekot uz audzēkņa vispārējas attīstības veicināšanu, talantu, kompetenču un darba tikuma attīstību, vērojot audzēkņa attīstības progresu.

Lai attīstītu garīgumu Sirdsapziņas skolā liela uzmanība tiks pievērsta audzēkņu tikumiskajai audzināšanai un izglītošanai par Ticības pamatiem, skaidrojot vienoto, kas pastāv dažādās reliģijās un Mācībās, attīstot izpratni par neredzamo pasauli un ticību Dievam.

Izglītības programmu saturs balstīsies uz Montesori pedagoģijas pieeju – katram audzēknim ir individuālā pieeja – audzēknis katru priekšmetu apgūst savai unikalitātei atbilstošā tempā, pielietojot Montesori pedagoģijā radītos palīgmateriālus un īpašo telpu aprīkojumu, un nostiprinot zināšanas ar metodi – bērns māca bērnam. Katrā tēmā bērnam var būt atšķirīgi sasniegumi – tas kas padodas labāk, iet uz priekšu; kas nepadodas, apgūst tēmu savai individualitātei atbilstošā tempā. Visos priekšmetos notiek attīstība.

Programmu saturs tiks pilnveidots ar labāko pieredzi no Valdorfa pedagoģijas, ar latviešu dzīves ziņas mācību, ar jauno tehnoloģiju un svešvalodu apgūšanu, darba tikuma un talantu attīstību, bet īpaša uzmanība tiks pievērsta audzēkņa un to vecāku apziņas līmeņa paplašināšanai, kopīgi mācoties ikdienas situācijās dzīvot pēc Sirdsapziņas.

Katram audzēknim tiks izveidota Attīstības pase, kur no pirmsskolas līdz vidusskolai tiks norādīti audzēkņa talanti, to attīstības dinamika; kompetences un prasmes un to attīstības dinamika; attieksme pret darbu un mācībām un attīstības dinamika; darbu izpildes kvalitāte un attīstības dinamika.

Pedagogu darba kvalitāte tiks noteikta pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Audzēkņu mīlestība un disciplīna.
 • Sadarbība ar vecākiem un kolēģiem.
 • Audzēkņu attīstības progresa rādītāji.

Dalībnieku skaits izglītojamo grupās nepārsniegs 21 audzēkni, divu pedagogu uzraudzībā.

Sirdsapziņas skola savu darbu nodrošinās atbilstoši Sirdsapziņas skolas digitāli interaktīvai kvalitātes vadības sistēmai, kurā būs noteikti visu pušu pienākumi un atbildības, kā arī izglītošanas metodika un darba organizēšanas procesi.

Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, kompetences, prasmes un iemaņas tiks noteiktas atbilstoši Sirdsapziņas skolas izstrādātajai sasniegumu sistēmai atbilstošajā mērķa grupā, kas ir digitāli interaktīvās kvalitātes vadības sistēmas sastāvdaļa.

Praktiskā apmācība, talantu, kompetenču un darba tikuma attīstība tiks nodrošināta praktisko darbu laikā, veicot visus darbus (telpu sakopšana, ēdienu gatavošana, augu audzēšana, rūpes par dzīvniekiem u.tml.) Sirdsapziņas skolā, sociālās uzņēmējdarbības ietvaros un sadarbībā ar citām izglītības iestādēm, komercsabiedrībām un publiskā sektora iestādēm.

Sirdsapziņas skola meklē piemērotas telpas lauku vidē (Siguldā vai tās tuvākā apkaimē), meža tuvumā, jo dabas zinības priekšmetu apguve un fiziskās aktivitātes notiks dabā, lai veicinātu audzēkņu dabas mīlestības attīstību un nodrošinātu veselīgu dzīves veidu. Nākotnē plānots attīstīt Sirdsapziņas skolas filiāles visā Latvijā.

Ja tevi ir uzrunājis mūsu redzējums Sirdsapziņas skolas attīstībā, tevi uztrauc sabiedrības zemais morāles līmenis, tu mīli bērnus, tici Dievam, esi ar pozitīvu domāšanu un atvērts Dievišķās zinātnes apguvei, un vēlies darīt visu, kas ir tavos spēkos, lai sabiedrība kļūtu labāka, domājot par Latvijas nākotni, tad pievienojies mūsu komandai, piedaloties kopīgā Sirdsapziņas skolas attīstības darbā klātienē vai neklātienē.

Sirdsapziņas skolas attīstībai ļoti ir nepieciešams finansiālais atbalsts. Mēs būsim pateicīgi visiem ziedotājiem, kas atbalstīs mūsu darbu ar ziedojumiem.

Mūsu rekvizīti:

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”

Reģ.Nr.40008261503

Juridiskā adrese: “Rudzu Šukas”, Peltes, Siguldas pag., Siguldas novads, LV-2150

Bankas rekvizīti:

Swedbank AS

Bankas konts:  LV78HABA0551043219970

Bankas kods: HABALV22

Maksājumā norādot – ziedojums Sirdsapziņas skolai.

 

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Direktore: Elvita Rudzāte

E-pasts: dzivotpecsirdsapzinas@gmail.com

Tālrunis: 29463326